Klik op onderstaande cursussen om hier direct naar toe te springen.

POS cursus 2020 4
Cursus Omgaan met moeilijk gedrag 2019 4
C.N.A. Cursus 2019-2020 4
C.N.A. Cursus 2019 cluster arm-hand vaardigheden 4
C.N.A. Cursus 2019-2020 cluster zitten 4
C.N.A. Cursus 2019-2020 cluster verplaatsen 4
F.O.K. cursus 2019 4
F.O.K. cursus 2019 cluster 1 4
F.O.K. cursus 2019 cluster 2 4
F.O.K. cursus 2019 cluster 3 4
F.O.K. cursus 2019 cluster 4 4
F.O.K. cursus 2019 cluster 5 4
F.O.K. cursus 2019 cluster 6 4
C.N.A. in company cursus 4
Algemene Voorwaarden 4
Klachtenprocedure 4
Privacy policy 4
Privacystatement 4
VOBZ 4


POS cursus 2020

POS staat voor: Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal.

Omschrijving:
Het doel van de POS is: het systematisch in kaart brengen van de uitgangssituatie en de vorderingen van een kind betreffende diverse ontwikkelingsdomeinen (conform de KinderRAPP) op het niveau van participatie en activiteiten, om zodoende te kunnen bepalen:

• wat de sterke en zwakke ontwikkelingsdomeinen zijn van een kind: het ontwikkelingsprofiel
• welke normerende vervolgonderzoeken er plaats kunnen/moeten vinden
• wat de eerstvolgende stap in de ontwikkelingsbegeleiding kan zijn (eerst nabijgelegen ontwikkelingstappen)

Met de POS worden de volgende ontwikkelingsdomeinen in kaart gebracht:

• Bewegen: grove motoriek
• Bewegen: fijne motoriek
• Leren
• Communicatie: begrijpen
• Communicatie: duidelijk maken
• Sociaal-Emotioneel
• Persoonlijke verzorging

Door deze brede oriëntering op diverse domeinen van de ontwikkeling is de POS een redelijk uniek instrument.

De POS is een evaluatief instrument voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 5 jaar en kan afgenomen worden door observatie of door een interview met de ouders/verzorgers.
De POS is GEEN normatief instrument. Het is GEEN test om de ontwikkelingsleeftijd te bepalen en het is GEEN screeningsinstrument.

Het is een geschikt instrument voor inter- of transdisciplinaire teams (d.m.v. observatie), maar ook voor monodisciplinair werkende behandelaren in de eerste lijn (d.m.v. interview van de ouders/verzorgers en niet d.m.v. observatie).

De POS kan ingezet worden in:
• Kinderrevalidatie
• Therapeutische peutergroepen
• de eerstelijnspraktijken
o fysiotherapie
o ergotherapie
o logopedie
• MKD, KDC
• Peuterspeelzalen met VVE

En kan afgenomen worden door: Pedagogisch medewerker, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Logopedist, (Ortho)pedagoog. De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Inhoud / thema’s:
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod.

• Dag 1:
o Achtergrond en totstandkoming van de POS
o Doel van de POS
o Psychometrische eigenschappen
o Praktisch afnemen van de POS door middel van:
- Eigen observatie
- Interview bij ouders/verzorgers

• Dag 2:
o Casuïstiek aan de hand van door de cursist zelf afgenomen POS

Doelgroep:
Wie kan/mag de POS afnemen?
De POS kan en mag alleen afgenomen worden door professionals die kennis hebben betreffende de algehele ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-5 jaar.
Dit kunnen zowel MBO, HBO als Academisch opgeleide mensen zijn. Denk hierbij aan:

• Pedagogisch medewerkers
• (Kinder) fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• (Ortho)pedagoog

De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 16 personen.

Data:
Voorjaar 2020, data volgen z.s.m.

Tijd:
van 9.30 uur tot circa 17.30 uur

Locatie:
Conferentiecentrum Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk).

Studiebelasting:
Circa 32 uren (globale inschatting van lestijd en zelfstudie).

Accreditatie:
Accreditatie KNGF: verlenging wordt aangevraagd, was 29 punten voor het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten of het Kwaliteitsregister Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 26 kwaliteitsuren.

Stichting ADAP: 22,5 accreditatiepunten voor ergotherapeuten en logopedisten.

Cursusleiding:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut), Cis Knols (kinderfysiotherapeut), Miriam Stassen (therapeutisch peuterleidster), Sanne Ries – de Groen (therapeutisch peuterleidster)

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
2 daagse cursus € 700,- (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee en S.B.O.K.-certificaat).

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving plannen we extra cursusdata.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per (datum volgt) met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver en “POS cursus 2020”op IBAN NL45ABNA051.31.54.485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van de resterende € 600,- per (datum volgt) middels eenmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

Cursus Omgaan met moeilijk gedrag 2019

Omschrijving:

Paramedici worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of contactstoornis het gedrag “belemmerend” is bij het bereiken van de therapeutische doelstellingen.

In deze cursus willen wij met name ingaan op de voorwaarden die van essentieel belang zijn om tot een goede interactie te komen met het kind en zijn ouders.
Vooral de niet beroepsspecifieke en professie overstijgende zaken zullen hierbij aan de orde komen. Hierbij valt o.a. te denken aan syndroom specifieke gedragskennis en het daarbij tot stand brengen van een goede werkrelatie met het kind en zijn ouders.

Het uiteindelijke doel is om via een juiste signaalherkenning en aanpak, het gedrag van het kind en de omgang van de ouders met hun kind dusdanig te beïnvloeden, dat de professionele doelstelling op gebied van motoriek, spel en taal bereikt kunnen worden.

De thema’s van de vier dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1: Kennismaking.
Kennis en inzicht (en herkennen) van kind, ouder en therapeut kenmerken.

Dag 2: Herkennen van kind, ouder en therapeut kenmerken aan de hand van zelfgemaakte video’s.

Dag 3: Kennis en inzicht in benaderingswijzen en manieren van aanpak.

Dag 4: Vaardigheden in het toepassen van interventies.


Doelgroep:
Afgestudeerde kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 21 personen.

Data in 2019: 4 oktober, 7 en 8 november en 13 december 2019.

Tijd:
Donderdag van 9.30 uur tot circa 17.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot circa 17.00 uur

Studiebelasting:
Circa 64 uren (lestijd en zelfstudie).

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk)

Indien u vermeldt dat u de cursus volgt van de Stichting S.B.O.K. kunt u gebruik maken van het speciale tarief van € 84,98 (inclusief ontbijt en BTW, exclusief verblijfsbelasting € 5,95 p.p.p.n) per nacht per eenpersoonskamer op basis van beschikbaarheid.

Accreditatie:
KNGF: voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als het register Algemeen Practicus: voor de gehele cursus: 64 punten.

Stichting ADAP: 58 punten voor ergotherapeuten en logopedisten.)

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 64 kwaliteitsuren

Cursusleiding:
Harry Crombag, (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Peter Caelen (inhoudsdeskundige o.g.v. ervaringsordening)
Bianca Gurian (gedragsdeskundige) Lilian Purnot (praktisch pedagogisch gezinsbegeleidster)
Marjo Roumans (gedragsdeskundige)
Mea Verhoef (logopediste)


Certificaat:
De deelnemers ontvangen na het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100 %) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 1050,-

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 augustus 2019 met vermelding van naam, voorletters van de inschrijver en OMG 2019 op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 6 september 2019 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K..

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

C.N.A. Cursus 2019-2020

Thematische C.N.A. Cursus 2019-2020

Het kind met een CNA in de 21ste eeuw

Update van actuele inzichten in onderzoek en behandeling van kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA)

Omschrijving:
In deze cursus worden de actuele wetenschappelijke inzichten over kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen geïntegreerd in het klinische redeneren en de interventie/behandeling.

Op basis van taak georiënteerd analytisch redeneren wordt motorische adaptatieruimte bepaald, doelen geformuleerd en het neuromotorisch functioneren middels de principes van het motorisch leren en trainen beïnvloed.

Tijdens deze cursus wordt uitgegaan van de volgende “bouwstenen”:

• ICF-CY, participatie model
• Richtlijn CP, update 2015
• Taak georiënteerd klinisch redeneer model
• Taak georiënteerd interventie model -motorische leren en trainen-
• Motorische controle modellen (dynamische systeemtheorie en model van actie)
• Motorische leertheorieën en leerprincipes
• Analyse van taak kind en omgeving (adaptatie en compensatie)
• Evidence based testen en interventie
• Omgevingsgerichte interventie

Alle niveaus van de ICF komen aan bod. Startend vanuit de hulpvraag, op participatie
niveau, wordt in het analyseproces op taak-, kind en omgevingsniveau gezocht welke belemmeringen (constraints) een rol spelen bij de hulpvraag. Uit de constraints volgen hypothesen die worden getoetst door het afnemen van objectieve, betrouwbare en valide meetinstrumenten.
De therapeutische interventies zijn doelgericht, context-, en taak specifiek.
Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan drie hoofdproblemen op activiteiten niveau die bij kinderen met C.N.A. frequent voorkomen bij:

• Verplaatsen: de focus op gaan, traplopen, rennen, rolstoelrijden, transfers
• Manipuleren: de focus op ADL en arm hand activiteiten
• Handhaven van houding: de focus op zitten

Tijdens de eerste vier lesdagen wordt het kader met theoretische onderbouwing voor de uitwerking van de casuïstiek geschetst. Er wordt gebruik gemaakt van zelf ingebrachte casuïstiek, over de drie themata, (te weten verplaatsen, manipuleren en handhaven van houding). Elk thema heeft een analyse- en interventiedag. Door diverse didactische werkvormen wordt het analyseproces en het toepassen van interventies herhaaldelijk en methodisch benaderd.

Didactische werkvormen tijdens de scholingsdagen zijn: interactieve onderwijsvormen, video-analyse, video casuïstiek en praktijklessen

De cursus wordt omwille van deze praktische invulling gespreid over een heel jaar waardoor men in de eigen praktijk de casuïstiek kan realiseren.

Inhoud / thema’s:

De thema’s van de tien dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1:
Kennismaking
Opbouw van de cursus ICF-CY , Motorische controle, motorisch leren in de dagelijkse werkelijkheid
Taak kind omgeving bij C.N.A.
Testen op alle domeinen van de ICF-CY

Dag 2:
Methodisch handelen en omgaan met leertheorieën
Motorisch leren versus trainen, hoe ziet het uit
Model van klinisch redeneren, taakanalyse, taak georiënteerd handelen.

Dag 3:
Toegepaste taakanalyse bij arm hand activiteiten
Toegepaste taakanalyse bij zitten

Dag 4:
Toegepaste taakanalyse bij verplaatsen:

Dag 5:
Casuïstiek verplaatsen en manipuleren: ADL en arm hand activiteiten: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 6:
Casuïstiek handhaven van houding: zitten: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 7:
Casuïstiek verplaatsen: lopen, traplopen, rolstoelrijden, fietsen, transfers: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 8:
Casuïstiek verplaatsen en manipuleren: ADL en arm hand activiteiten: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Dag 9:
Casuïstiek handhaven van houding: zitten: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Dag 10:
Casuïstiek verplaatsen: lopen, traplopen, rolstoelrijden, fietsen, transfers: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Deelname is per cluster afzonderlijk mogelijk, met dien verstande dat deelname aan cluster één (basiscluster) altijd verplicht is. Deelname aan het basiscluster is niet van toepassing indien u in een voorafgaand jaar reeds heeft deelgenomen aan dit basiscluster.

Cluster 1, Basiscluster: dag 1 t/m 4
Cluster 2, Casuïstiek zitten: dag 6 en 9
Cluster 3, Casuïstiek verplaatsen: dag 7 en 10
Cluster 4, Casuïstiek arm hand activiteiten: dag 5 en 8

Toetsing:
Voordat de CNA cursus begint vult u een begintoets in ter evaluatie van het startniveau.
Om dit zo gelijkwaardig en zo hoog mogelijk te maken wordt hiervoor verwacht dat iedereen literatuur bestudeerd om de toets te kunnen maken. Tijdens de cursus wordt na elk cluster een toetsingmoment gecreëerd aan de hand van een video en presentatie.

Doelgroep:
Afgestudeerde Kinderfysiotherapeuten, Fysiotherapeuten in het bezit van de NDT-aantekening, Vojta-aantekening of een certificaat van de cursus kinderneurorevalidatie/CP en daadwerkelijk werkzaam met kinderen met een C.N.A., (cursisten van de Kinderneurorevalidatie/CP of de Master Opleiding Kinderfysiotherapie Breda, hebben het meeste baat bij het volgen van de C.N.A. cursus, vanaf vijf jaar na het beeindigen van de genoemde cursussen, in verband met enige overlap), Ergotherapeuten met minimaal 5 jaar werkervaring met kinderen met een Centraal Neurologische Aandoening (minimaal 15 uur per week) en revalidatieartsen. Belgische deelnemers dienen de Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie gevolgd te hebben.

Deelnemers:
Minimaal 20 personen, maximaal 24 personen

Data 2019-2020:
Cluster 1: 23 en 24 mei, 13 en 14 juni 2019 (verplicht basiscluster)
Cluster 2: 13 september 2019 en 23 januari 2020 (zitten)
Cluster 3: 14 november 2019 en 24 januari 2020 (verplaatsen)
Cluster 4: 12 september en 15 november 2019 (arm-hand vaardigheden)

Tijd: 9.00 uur t/m 18.15 uur.

Studiebelasting:
Cluster 1: 64 uren (lestijd en minimale uren zelfstudie) Cluster 2 t/m 4: 48 uren per cluster (lestijd, minimale uren zelfstudie en video casuïstiek opnemen en voorbereiden)

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk, met korting voor cursisten van de SBOK).

Accreditatie:
KNGF: Voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als Algemeen
Practicus; cluster 1: 64 punten en cluster 2 t/m 4: 48 punten per cluster.

Accreditatiepunten voor het basiscluster en cluster arm-handvaardigheden gelden nog voor 2019, accreditatiepunten voor het cluster zitten en verplaatsen gelden voor 2020.

Stichting ADAP; cluster 1: 64 punten en cluster 2 t/m 4: 48 punten per cluster.

Voor de revalidatieartsen, wordt alleen voor het basiscluster aangevraagd: was voorheen 24 accreditatiepunten van de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA).

Voor alle clusters is apart accreditatie aangevraagd. 

Keurmerk Fysiotherapie: cluster 1 (basiscluster): 64 kwaliteitsuren, accreditatie voor cluster 2 t/m 4: 48 kwaliteitsuren.

Cursusleiding
Esther van Bommel en Jeroen Derichs (kinderfysiotherapeuten)

Docenten:
Esther van Bommel (Mspt, kinderfysiotherapeut)
Marcel Coenen (fysiotherapeut)
Jeroen Derichs (kinderfysiotherapeut)
Bart Snijders (ergotherapeut)
Dr. Eugène Rameckers (kinderfysiotherapeut)
Elvira Revenberg (ergotherapeut)

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele 10 daagse cursus bedraagt € 2.100,-; voor deelname aan 8 dagen € 1.800,-, voor 6 dagen € 1.450,-, voor 4 dagen € 1.100,- en voor 2 dagen € 700,-.

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
voorschot € 100,- zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 1 maart 2019 te voldoen en resterend cursusgeld € 2.000,- (10 dagen) € 1.700,- (8 dagen) € 1350,- (6 dagen) € 1.000,- (4 dagen) of € 600,- (2 dagen) per 25 april 2019 middels eenmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

 

C.N.A. Cursus 2019 cluster arm-hand vaardigheden

12 september en 15 november 2019

C.N.A. Cursus 2019-2020 cluster zitten

13 september 2019 en 23 januari 2020.

C.N.A. Cursus 2019-2020 cluster verplaatsen

14 november 2019 en 24 januari 2020

F.O.K. cursus 2019

 Thematische cursus Fysiotherapie en Ontwikkelings-stoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar

Omschrijving:
Thematische cursus waarbij de meest voorkomende problemen in de vroegbehandeling en vroegbegeleiding van kinderen van 0 tot 2 jaar aan de orde komen.

Inhoud / thema’s:

De cursus wordt gegeven in een zestal modules (clusters). Tijdens deze modules komen de volgende thema’s aan de orde:

Cluster 1 (verplicht basiscluster):
- Inleidende dag
- Testen

Cluster 2:
- Asymmetrische zuigeling
- Plexus Brachialis Parese

Cluster 3:
- Het jonge kind met infantiele encephalopathie
- Spina bifida
- Orthopedische afwijkingen

Cluster 4:
- Pre- / dysmaturiteit
- Ademhalings-, hart- en buikproblemen

Cluster 5:
- Het jonge kind met een globale ontwikkelingsachterstand
- Het hypotone kind

Cluster 6:
- Bijzondere voortbewegingsvormen
- Voedingsproblemen bij het jonge kind
- Sensorische aspecten

Deelname is per cluster afzonderlijk mogelijk, met dien verstande dat deelname aan cluster één (basiscluster) altijd verplicht is. Deelname aan het basiscluster is niet van toepassing indien u in een voorafgaand jaar reeds heeft deelgenomen aan dit basiscluster.

Doelgroep:
Geregistreerde kinderfysiotherapeuten die hun kennis en praktische vaardigheden wat betreft de eerder genoemde thema’s willen verdiepen en geregistreerde fysiotherapeuten die de voormalige NDT-Kindercursus of huidige cursus kinderneurorevalidatie (minimaal module 1) hebben gevolgd. Belgische deelnemers dienen de Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie gevolgd te hebben.

Deelnemers:
Minimaal 20 personen.

Data 2019:
Cluster 1: 17 en 18 januari
Cluster 2: 14 en 15 februari
Cluster 3: 28 en 29 maart
Cluster 4: 16 en 17 mei
Cluster 5: 26 en 27 september
Cluster 6: 10 en 11 oktober

Tijd:
Donderdag van 9.30 uur tot circa 17.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot circa 17.00 uur

Studiebelasting:
Circa 174 uren (lestijd en zelfstudie).
Wij kunnen i.v.m. auteursrechten geen zorg dragen voor de literatuur. Iedere cursist zorgt voor zijn eigen literatuur bijvoorbeeld via het N.P.I. of anderszins.

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: -043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk tegen gereduceerd tarief)

Accreditatie:
Voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als Algemeen Practicus:
- voor de gehele cursus 102 punten
- per cluster 17 punten

Accreditatie Keurmerk Fysiotherapie: voor de gehele cursus: 120 KU, per afzonderlijk cluster: 20 KU

Cursusleiding / docenten:
Mevrouw M.H.A. Vanderlinden - Speck, mevrouw M. Kissels en mevrouw M.J.W. de Vlieger, kinderfysiotherapeuten.

Gastdocenten:
Mevrouw M. Verhoef, pre-logopedist
Mevrouw B. Gurian-Smeets, gedragsdeskundige

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100 %) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 2.400,-; voor deelname aan vijf clusters € 2.100,-, voor vier clusters € 1.800,-, voor drie clusters, € 1.450,-, voor twee clusters € 1100,- en voor één cluster € 700,-.

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 30 november 2018 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 20 december 2018 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

F.O.K. cursus 2019 cluster 1

Data: 17 en 18 januari 2019

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Inleidende dag
 • Testen

 

 

 

F.O.K. cursus 2019 cluster 2

Data: 14 en 15 februari 2019

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Asymmetrische zuigeling
 • Plexus Brachialis Parese

 

F.O.K. cursus 2019 cluster 3

Data: 28 en 29 maart 2019

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Het jonge kind met infantiele encephalopathie
 • Spina Bifida
 • Orthopedische afwijkingen
F.O.K. cursus 2019 cluster 4

Data: 16 en 17 mei 2019

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Pre-/dysmaturiteit
 • Ademhalings-, hart- en buikproblemen
F.O.K. cursus 2019 cluster 5

Data: 26 en 27 september 2019

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Het jonge kind met een globale ontwikkelingsacherstand
 • Het hypotone kind
F.O.K. cursus 2019 cluster 6

Data: 10 en 11 oktober 2019

Tijdens deze module komen de volgende thema's aan de orde:

 • Bijzondere voortbewegingsvormen
 • Voedingsproblemen bij het jonge kind
 • Sensorische aspecten
C.N.A. in company cursus
Algemene Voorwaarden

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Stichting S.B.O.K.

Op de door de Stichting S.B.O.K. georganiseerde activiteiten zijn de navolgende inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • alle inschrijvingen en annuleringen dienen schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de Stichting S.B.O.K.,
 • inschrijving en plaatsing voor activiteiten geschiedt op volgorde van ontvangst van het voorschot,
 • deelnemers ontvangen een bevestiging van de inschrijving,
 • degenen die niet geplaatst kunnen worden, ontvangen hierover per omgaande bericht, het voorschot wordt onmiddellijk gerestitueerd,
 • na ontvangst van de ontvangstbevestiging van de inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd om deelname kosteloos te annuleren.
 • bij annulering door de deelnemer tot twee maanden voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, zijn geen andere kosten dan het voorschot verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen twee maanden tot een maand voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 50% van het cursusgeld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen een maand tot een week voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 75% van het cursus-geld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer een week of minder voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is het volledige cursusgeld verschuldigd;
 • voor alle hiervoor genoemde termijnen is de datum van ontvangst op het secretariaat van de Stichting S.B.O.K. bepalend.
 • Stichting S.B.O.K. is gerechtigd de cursus te annuleren dan wel uit te stellen indien er minder aanmeldingen zijn dan aangegeven bij het minimaal aantal deelnemers van de betreffende cursus. 
 • Alle informatie die de cursist verstrekt wordt door de Stichting S.B.O.K. en medewerkers vertrouwelijk behandeld.
 • Beeldmateriaal voor praktijkopdrachten alsmede verslagen worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de betreffende cursus.
 • Het is op geen enkele wijze toegestaan om tijdens de lessen foto’s, spraak of video-opnames te maken van het lesmateriaal of van de docent.
 • Inhalen: Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen. De Stichting S.B.O.K. biedt de mogelijkheid om deze dagdelen in te halen bij de eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit weer wordt georganiseerd. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk of per e-mail (post@stichtingsbok.com) bij de Stichting S.B.O.K. te worden gedaan. Voor het inhalen wordt € 60,- per cursusdag in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd bij de bevestigingsbrief van de scholingsactiviteit waarbij de lesdag(en) worden ingehaald.

 

Klachtenprocedure


De Stichting S.B.O.K. streeft ernaar de cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus.

U kunt een eventuele klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan de Stichting S.B.O.K. kenbaar maken via het secretariaat, telefoonnummer: 045-5644844, per e-mail: post@stichtingsbok.com, met in de e-mail vermeld:


• Uw naam, adres en telefoonnummer.
• De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
• Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst. Indien wij langer de tijd nodig hebben, geven wij u een indicatie op welke termijn wij u uitsluitsel kunnen geven.

Klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, de heer J. Gilbert, e-mail: johngilbert@live.nl of telnr: 06-14742460 waarbij het oordeel van de onafhankelijke derde bindend is voor de Stichting S.B.O.K.
 

Privacy policy

Algemeen
Stichting SBOK behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wanneer u deze website heeft bezocht en/of gegevens op deze website heeft ingevuld, zal Stichting SBOK de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om met u in contact te treden. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Uitvoeringswet AVG stelt.

Bezoek website
Stichting SBOK gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan Stichting SBOK. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Gebruik gegevens
De gegevens die u heeft ingevuld, gebruiken wij om te reageren op uw vraag of verzoek. In dit geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens aan derden worden verstrekt.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Stichting SBOK verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Links
Op de website van Stichting SBOK staan links naar websites van andere organisaties. Stichting SBOK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Stichting SBOK is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Bezoekersstatistieken
Als u de website van Stichting SBOK bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Stichting SBOK is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek. Stichting SBOK maakt gebruik van software om bezoekersinformatie te meten en te analyseren.

Gebruik van Cookies
De website van Stichting SBOK maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting SBOK gebruikt de volgende cookies:

PHPSSSID
Deze cookie zorgt ervoor dat de webserver weet welke sessie bij welke gebruiker hoort en is noodzakelijk voor de werking van de website.

_ga
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gat
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

_gid
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Heeft u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina.

Wijziging Privacy Policy
Stichting SBOK behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. De Privacy Policy is online beschikbaar voor inzage.
 

Privacystatement

U kunt het privacystatement van de stichting S.B.O.K. vinden op de pagina "wie zijn wij".

VOBZ

VOBZ staat voor de vereniging “Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen”. Deze vereniging is opgericht in 1976 en is ontstaan op initiatief van Joop Bartholomeus en zijn toenmalig docententeam. De officiële statuten stammen uit 1998. De vereniging heeft 259 leden en 16 ereleden.

Het bestuur bestaat uit; Harry Crombag, voorzitter, Marlou Essink, vice voorzitter, Monique van Beneden, secretaris, Agnes Poot, penningmeester, Lotje Maassen, bestuurslid en Diana Wulms, bestuurslid, allen kinderfysiotherapeuten.
Er wordt jaarlijks een ledenvergadering gehouden op de dag van de studiedag. 

Lid worden van de VOBZ
Als men de volledige cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar gevolgd heeft (FOK cursus) of als men de opleiding Kinderfysiotherapie met goed gevolg heeft afgesloten kan men lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap kost € 25,00 per jaar. Het bestuur wordt hierdoor in staat gesteld om voor de leden jaarlijks een studiedag te organiseren.

Aanmelden lidmaatschap:

Indien u lid wilt worden van de VOBZ kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@vobz.nl

 
Studiedag VOBZ

Jaarlijks wordt er een studiedag georganiseerd, voor leden en introducés. Deze dag heeft meestal dezelfde opzet; één dagdeel is plenair met (vaak theoretische) lezingen en één dagdeel bestaat uit interactieve workshops. De onderwerpen van deze dag hebben allen betrekking op het jonge kind met mogelijke dysfuncties en/of pathologieën en houden uiteraard rekening met de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De laatste jaren is er veel animo voor het symposium en heeft de VOBZ herhalingsdagen georganiseerd. Echter het bestuur zoekt momenteel naar een passende oplossing waarbij er meer geïnteresseerden op dezelfde dag kunnen deelnemen. Er wordt ook altijd een ruime lunchpauze ingepland, zodat alle alumni leden van de FOK cursus en/of opleiding Kinderfysiotherapie gezellig kunnen bijpraten met elkaar! 

 

VOBZ-Studiedag 2019

Datum: 18 december 2019

Thema: Executieve Functies

Locatie: De Weijer te Boxmeer

Meer informatie: volgt medio oktober 2019
 

Contactgegevens:

Vereniging VOBZ
T.a.v. secretariaat
Julianastraat 33
6441 BS Brunssum
Email: secretariaat@vobz.nl