Klik op onderstaande cursussen om hier direct naar toe te springen.

F.O.K. cursus 2020 4
POS cursus 2020 4
C.N.A. Cursus 2019 4
C.N.A. Cursus cluster arm-hand vaardigheden 4
C.N.A. Cursus cluster zitten 4
C.N.A. Cursus cluster verplaatsen 4
Cursus Omgaan met moeilijk gedrag 2019 4
Algemene Voorwaarden 4
Klachtenprocedure 4
Privacy policy 4
Privacystatement 4
VOBZ 4


F.O.K. cursus 2020

Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar

Inhoud

Fysiotherapie bij ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar (FOK cursus);
is een thematische post-master cursus, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.

- U leert het kinderfysiotherapeutisch handelen bij veel voorkomende problemen in de vroegbehandeling en begeleiding van kinderen van 0-2 jaar en hun ouders.

- Bij jonge kinderen speelt het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de (motorische) ontwikkeling een duidelijke rol. Ook hier zal aandacht voor zijn.

- De lesstof is vernieuwend en onderbouwd, evidence based waar mogelijk, best practice waar nodig, evidence wordt vertaald naar praktisch toepassingsniveau.

- De lessen zijn interactief, praktijk gerelateerd, uitdagend en inspirerend, docenten zijn enthousiast en benaderbaar, we leren van, door en met elkaar, U wordt aangezet tot zelf denken.


Leerdoelen

Na de cursus kunt u;

- de normale motorische ontwikkeling bij kinderen van 0-2 jaar herkennen en
onderscheiden van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

- de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-2 jaar in kaart brengen d.m.v.
motorisch onderzoek en daarbij de kinderfysiotherapeutische aanpak afstemmen op
het kind, de te leren vaardigheid en zijn/ haar omgeving.

- veelvoorkomende hulpvragen van kinderen van 0-2 jaar behandelen, rekening
houdend met relevante kind, taak en omgevingsfactoren.

 

De cursus bestaat uit een zevental clusters van 2 lesdagen. De volgende thema’s komen aan de orde:

Cluster 1a (verplicht basiscluster):
- kinderfysiotherapeutisch handelen bij kinderen van 0-2 jaar - onderzoek

Cluster 1b (verplicht basiscluster):
- kinderfysiotherapeutisch handelen bij kinderen van 0-2 jaar - behandeling

Cluster 2:
- Asymmetrische zuigeling
- Plexus Brachialis Parese

Cluster 3:
- Het jonge kind met infantiele encephalopathie
- Spina bifida
- Orthopedische afwijkingen

Cluster 4:
- Pre- / dysmaturiteit
- Ademhalings-, hart- en buikproblemen

Cluster 5:
- Het jonge kind met een globale ontwikkelingsachterstand
- Het hypotone kind

Cluster 6:
- Bijzondere voortbewegingsvormen
- Voedingsproblemen bij het jonge kind
- Sensorische aspecten

Cluster 1a en 1b zijn verplichte clusters waarmee U start, daarna bent u vrij in uw keuze welk cluster(s) u daarna wilt volgen.

 

Doelgroep

De Thematische F.O.K.-cursus is bedoeld gediplomeerde kinderfysiotherapeuten met belangstelling voor het behandelen en begeleiden van kinderen van 0-2 jaar en hun ouders.
Als kinderfysiotherapeut bent u werkzaam in de vroegbehandeling en -begeleiding van het in zijn ontwikkeling bedreigde kind van 0 - 2 jaar.
Geregistreerde fysiotherapeuten die de voormalige NDT-Kindercursus of huidige cursus kinderneurorevalidatie (minimaal module 1) hebben gevolgd zouden over voldoende kennis en ervaring moeten beschikken om actief deel te kunnen nemen aan de FOK-cursus.
Belgische deelnemers met een afgeronde Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie zijn eveneens van harte welkom.

 

Planning en organisatie

Datums 2020:
Cluster 1a: 30 en 31 januari (verplicht basiscluster)
Cluster 1b: 5 en 6 maart (verplicht basiscluster)
Cluster 2: 7 en 8 mei
Cluster 3: 4 en 5 juni
Cluster 4: 8 en 9 oktober
Cluster 5: 10 en 11 september
Cluster 6: 19 en 20 november

Lestijden
Donderdag: 9.30 uur - 17.30 uur
vrijdag: 9.00 uur - 17.00 uur

Locatie
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 0031 - 43 - 369 02 00
website: www.vaeshartelt.nl
(overnachting ter plekke is mogelijk tegen gereduceerd tarief)

Deelnemers
Minimaal 15 en maximaal 36 cursisten

 

Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting
Per cluster 13 lesuren en maximaal 26 uur zelfstudie.

U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere cursisten. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met medecursisten over toepassing van de kennis en vaardigheden voor uw werkveld en vakgebied.
Voorbereiding bestaat uit het lezen van verplichte literatuur en het maken van voorbereidingsopdrachten.

Borging
Leren gaat verder ook na het volgen van lesdagen.
Na het volgen van het verplichte basiscluster kunt u per cursusjaar 1 maal een van de docenten consulteren voor persoonlijk advies op maat rondom vragen waar u in uw werksetting tegen aan loopt.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

 

Accreditatie

KNGF/NVFK: voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als Algemeen Practicus wordt accreditatie aangevraagd.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: accreditatie wordt aangevraagd.

 

Docenten

Miriam Vanderlinden-Speck, (Mspt, kinderfysiotherapeut, cursusleiding)
Marjo de Vlieger, (MSc, kinderfysiotherapeut)
Wieke Tijhuis, (MSc, kinderfysiotherapeut)
Bianca Gurian, (orthopedagoog)
Mea Verhoef, (prelogopediste)


Financiën

Cursusgeld
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 2.750,-; deelname aan zes clusters € 2.450,-; voor deelname aan vijf clusters € 2.150,-, voor vier clusters € 1.850,-, voor drie clusters, € 1.500,-, voor twee clusters € 1150,- en voor één cluster € 700,-.

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 30 november 2019 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 30 december 2019 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

POS cursus 2020

POS staat voor: Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal.

Omschrijving:
Het doel van de POS is: het systematisch in kaart brengen van de uitgangssituatie en de vorderingen van een kind betreffende diverse ontwikkelingsdomeinen (conform de KinderRAPP) op het niveau van participatie en activiteiten, om zodoende te kunnen bepalen:

• wat de sterke en zwakke ontwikkelingsdomeinen zijn van een kind: het ontwikkelingsprofiel
• welke normerende vervolgonderzoeken er plaats kunnen/moeten vinden
• wat de eerstvolgende stap in de ontwikkelingsbegeleiding kan zijn (eerst nabijgelegen ontwikkelingstappen)

Met de POS worden de volgende ontwikkelingsdomeinen in kaart gebracht:

• Bewegen: grove motoriek
• Bewegen: fijne motoriek
• Leren
• Communicatie: begrijpen
• Communicatie: duidelijk maken
• Sociaal-Emotioneel
• Persoonlijke verzorging

Door deze brede oriëntering op diverse domeinen van de ontwikkeling is de POS een redelijk uniek instrument.

De POS is een evaluatief instrument voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 5 jaar en kan afgenomen worden door observatie of door een interview met de ouders/verzorgers.
De POS is GEEN normatief instrument. Het is GEEN test om de ontwikkelingsleeftijd te bepalen en het is GEEN screeningsinstrument.

Het is een geschikt instrument voor inter- of transdisciplinaire teams (d.m.v. observatie), maar ook voor monodisciplinair werkende behandelaren in de eerste lijn (d.m.v. interview van de ouders/verzorgers en niet d.m.v. observatie).

De POS kan ingezet worden in:
• Kinderrevalidatie
• Therapeutische peutergroepen
• de eerstelijnspraktijken
o fysiotherapie
o ergotherapie
o logopedie
• MKD, KDC
• Peuterspeelzalen met VVE

En kan afgenomen worden door: Pedagogisch medewerker, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Logopedist, (Ortho)pedagoog. De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Inhoud / thema’s:
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod.

• Dag 1:
o Achtergrond en totstandkoming van de POS
o Doel van de POS
o Psychometrische eigenschappen
o Praktisch afnemen van de POS door middel van:
- Eigen observatie
- Interview bij ouders/verzorgers

• Dag 2:
o Casuïstiek aan de hand van door de cursist zelf afgenomen POS

Doelgroep:
Wie kan/mag de POS afnemen?
De POS kan en mag alleen afgenomen worden door professionals die kennis hebben betreffende de algehele ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-5 jaar.
Dit kunnen zowel MBO, HBO als Academisch opgeleide mensen zijn. Denk hierbij aan:

• Pedagogisch medewerkers
• (Kinder) fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• (Ortho)pedagoog

De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 16 personen.

Data:
Voorjaar 2020, data volgen z.s.m.

Tijd:
van 9.30 uur tot circa 17.30 uur

Locatie:
Conferentiecentrum Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk).

Studiebelasting:
Circa 32 uren (globale inschatting van lestijd en zelfstudie).

Accreditatie:
Accreditatie KNGF: 29 punten voor het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten of het Kwaliteitsregister Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 26 kwaliteitsuren.

Stichting ADAP: 22,5 accreditatiepunten voor ergotherapeuten en logopedisten.

Cursusleiding:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut), Cis Knols (kinderfysiotherapeut), Miriam Stassen (therapeutisch peuterleidster), Sanne Ries – de Groen (therapeutisch peuterleidster) en Wendy Braeken (therapeutisch peuterleidster).

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
2 daagse cursus € 700,- (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee en S.B.O.K.-certificaat).

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving plannen we extra cursusdata.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per (datum volgt) met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver en “POS cursus 2020”op IBAN NL45ABNA051.31.54.485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van de resterende € 600,- per (datum volgt) middels eenmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

C.N.A. Cursus 2019

Thematische C.N.A. Cursus 2019-2020

Het kind met een CNA in de 21ste eeuw

Update van actuele inzichten in onderzoek en behandeling van kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA)

Omschrijving:
In deze cursus worden de actuele wetenschappelijke inzichten over kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen geïntegreerd in het klinische redeneren en de interventie/behandeling.

Op basis van taak georiënteerd analytisch redeneren wordt motorische adaptatieruimte bepaald, doelen geformuleerd en het neuromotorisch functioneren middels de principes van het motorisch leren en trainen beïnvloed.

Tijdens deze cursus wordt uitgegaan van de volgende “bouwstenen”:

• ICF-CY, participatie model
• Richtlijn CP, update 2015
• Taak georiënteerd klinisch redeneer model
• Taak georiënteerd interventie model -motorische leren en trainen-
• Motorische controle modellen (dynamische systeemtheorie en model van actie)
• Motorische leertheorieën en leerprincipes
• Analyse van taak kind en omgeving (adaptatie en compensatie)
• Evidence based testen en interventie
• Omgevingsgerichte interventie

Alle niveaus van de ICF komen aan bod. Startend vanuit de hulpvraag, op participatie
niveau, wordt in het analyseproces op taak-, kind en omgevingsniveau gezocht welke belemmeringen (constraints) een rol spelen bij de hulpvraag. Uit de constraints volgen hypothesen die worden getoetst door het afnemen van objectieve, betrouwbare en valide meetinstrumenten.
De therapeutische interventies zijn doelgericht, context-, en taak specifiek.
Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan drie hoofdproblemen op activiteiten niveau die bij kinderen met C.N.A. frequent voorkomen bij:

• Verplaatsen: de focus op gaan, traplopen, rennen, rolstoelrijden, transfers
• Manipuleren: de focus op ADL en arm hand activiteiten
• Handhaven van houding: de focus op zitten

Tijdens de eerste vier lesdagen wordt het kader met theoretische onderbouwing voor de uitwerking van de casuïstiek geschetst. Er wordt gebruik gemaakt van zelf ingebrachte casuïstiek, over de drie themata, (te weten verplaatsen, manipuleren en handhaven van houding). Elk thema heeft een analyse- en interventiedag. Door diverse didactische werkvormen wordt het analyseproces en het toepassen van interventies herhaaldelijk en methodisch benaderd.

Didactische werkvormen tijdens de scholingsdagen zijn: interactieve onderwijsvormen, video-analyse, video casuïstiek en praktijklessen

De cursus wordt omwille van deze praktische invulling gespreid over een heel jaar waardoor men in de eigen praktijk de casuïstiek kan realiseren.

Inhoud / thema’s:

De thema’s van de tien dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1:
Kennismaking
Opbouw van de cursus ICF-CY , Motorische controle, motorisch leren in de dagelijkse werkelijkheid
Taak kind omgeving bij C.N.A.
Testen op alle domeinen van de ICF-CY

Dag 2:
Methodisch handelen en omgaan met leertheorieën
Motorisch leren versus trainen, hoe ziet het uit
Model van klinisch redeneren, taakanalyse, taak georiënteerd handelen.

Dag 3:
Toegepaste taakanalyse bij arm hand activiteiten
Toegepaste taakanalyse bij zitten

Dag 4:
Toegepaste taakanalyse bij verplaatsen:

Dag 5:
Casuïstiek verplaatsen en manipuleren: ADL en arm hand activiteiten: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 6:
Casuïstiek handhaven van houding: zitten: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 7:
Casuïstiek verplaatsen: lopen, traplopen, rolstoelrijden, fietsen, transfers: casuïstiek van de cursisten met het accent op analyse en onderzoek

Dag 8:
Casuïstiek verplaatsen en manipuleren: ADL en arm hand activiteiten: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Dag 9:
Casuïstiek handhaven van houding: zitten: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Dag 10:
Casuïstiek verplaatsen: lopen, traplopen, rolstoelrijden, fietsen, transfers: casuïstiek van de cursisten met het accent op interventie

Deelname is per cluster afzonderlijk mogelijk, met dien verstande dat deelname aan cluster één (basiscluster) altijd verplicht is. Deelname aan het basiscluster is niet van toepassing indien u in een voorafgaand jaar reeds heeft deelgenomen aan dit basiscluster.

Cluster 1, Basiscluster: dag 1 t/m 4
Cluster 2, Casuïstiek zitten: dag 6 en 9
Cluster 3, Casuïstiek verplaatsen: dag 7 en 10
Cluster 4, Casuïstiek arm hand activiteiten: dag 5 en 8

Toetsing:
Voordat de CNA cursus begint vult u een begintoets in ter evaluatie van het startniveau.
Om dit zo gelijkwaardig en zo hoog mogelijk te maken wordt hiervoor verwacht dat iedereen literatuur bestudeerd om de toets te kunnen maken. Tijdens de cursus wordt na elk cluster een toetsingmoment gecreëerd aan de hand van een video en presentatie.

Doelgroep:
Afgestudeerde Kinderfysiotherapeuten, Fysiotherapeuten in het bezit van de NDT-aantekening, Vojta-aantekening of een certificaat van de cursus kinderneurorevalidatie/CP en daadwerkelijk werkzaam met kinderen met een C.N.A., (cursisten van de Kinderneurorevalidatie/CP of de Master Opleiding Kinderfysiotherapie Breda, hebben het meeste baat bij het volgen van de C.N.A. cursus, vanaf vijf jaar na het beeindigen van de genoemde cursussen, in verband met enige overlap), Ergotherapeuten met minimaal 5 jaar werkervaring met kinderen met een Centraal Neurologische Aandoening (minimaal 15 uur per week) en revalidatieartsen. Belgische deelnemers dienen de Masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Neuromotorische revalidatie gevolgd te hebben.

Deelnemers:
Minimaal 20 personen, maximaal 24 personen

Data 2019-2020:
Cluster 1: 23 en 24 mei, 13 en 14 juni 2019 (verplicht basiscluster)
Cluster 2: 13 september 2019 en 23 januari 2020 (zitten)
Cluster 3: 14 november 2019 en 24 januari 2020 (verplaatsen)
Cluster 4: 12 september en 15 november 2019 (arm-hand vaardigheden)

Tijd: 9.00 uur t/m 18.15 uur.

Studiebelasting:
Cluster 1: 64 uren (lestijd en minimale uren zelfstudie) Cluster 2 t/m 4: 48 uren per cluster (lestijd, minimale uren zelfstudie en video casuïstiek opnemen en voorbereiden)

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk, met korting voor cursisten van de SBOK).

Accreditatie:
KNGF: Voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als Algemeen
Practicus; cluster 1: 64 punten en cluster 2 t/m 4: 48 punten per cluster.

Accreditatiepunten voor het basiscluster en cluster arm-handvaardigheden gelden nog voor 2019, accreditatiepunten voor het cluster zitten en verplaatsen gelden voor 2020.

Stichting ADAP; cluster 1: 64 punten en cluster 2 t/m 4: 48 punten per cluster.

Voor de revalidatieartsen, wordt alleen voor het basiscluster aangevraagd: was voorheen 24 accreditatiepunten van de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA).

Voor alle clusters is apart accreditatie aangevraagd. 

Keurmerk Fysiotherapie: cluster 1 (basiscluster): 64 kwaliteitsuren, accreditatie voor cluster 2 t/m 4: 48 kwaliteitsuren.

Cursusleiding
Esther van Bommel en Jeroen Derichs (kinderfysiotherapeuten)

Docenten:
Esther van Bommel (Mspt, kinderfysiotherapeut)
Marcel Coenen (fysiotherapeut)
Jeroen Derichs (kinderfysiotherapeut)
Bart Snijders (ergotherapeut)
Dr. Eugène Rameckers (kinderfysiotherapeut)
Elvira Revenberg (ergotherapeut)

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele 10 daagse cursus bedraagt € 2.100,-; voor deelname aan 8 dagen € 1.800,-, voor 6 dagen € 1.450,-, voor 4 dagen € 1.100,- en voor 2 dagen € 700,-.

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
voorschot € 100,- zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 1 maart 2019 te voldoen en resterend cursusgeld € 2.000,- (10 dagen) € 1.700,- (8 dagen) € 1350,- (6 dagen) € 1.000,- (4 dagen) of € 600,- (2 dagen) per 25 april 2019 middels eenmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

 

C.N.A. Cursus cluster arm-hand vaardigheden

Data 2020 volgen z.s.m.

C.N.A. Cursus cluster zitten

Data 2020 volgen z.s.m.

C.N.A. Cursus cluster verplaatsen

Data 2020 volgen z.s.m.

Cursus Omgaan met moeilijk gedrag 2019

Omschrijving:

Paramedici worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of contactstoornis het gedrag “belemmerend” is bij het bereiken van de therapeutische doelstellingen.

In deze cursus willen wij met name ingaan op de voorwaarden die van essentieel belang zijn om tot een goede interactie te komen met het kind en zijn ouders.
Vooral de niet beroepsspecifieke en professie overstijgende zaken zullen hierbij aan de orde komen. Hierbij valt o.a. te denken aan syndroom specifieke gedragskennis en het daarbij tot stand brengen van een goede werkrelatie met het kind en zijn ouders.

Het uiteindelijke doel is om via een juiste signaalherkenning en aanpak, het gedrag van het kind en de omgang van de ouders met hun kind dusdanig te beïnvloeden, dat de professionele doelstelling op gebied van motoriek, spel en taal bereikt kunnen worden.

De thema’s van de vier dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1: Kennismaking.
Kennis en inzicht (en herkennen) van kind, ouder en therapeut kenmerken.

Dag 2: Herkennen van kind, ouder en therapeut kenmerken aan de hand van zelfgemaakte video’s.

Dag 3: Kennis en inzicht in benaderingswijzen en manieren van aanpak.

Dag 4: Vaardigheden in het toepassen van interventies.


Doelgroep:
Afgestudeerde kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 21 personen.

Data in 2019: 4 oktober, 7 en 8 november en 13 december 2019.

Tijd:
Donderdag van 9.30 uur tot circa 17.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot circa 17.00 uur

Studiebelasting:
Circa 64 uren (lestijd en zelfstudie).

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk)

Indien u vermeldt dat u de cursus volgt van de Stichting S.B.O.K. kunt u gebruik maken van het speciale tarief van € 84,98 (inclusief ontbijt en BTW, exclusief verblijfsbelasting € 5,95 p.p.p.n) per nacht per eenpersoonskamer op basis van beschikbaarheid.

Accreditatie:
KNGF: voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als het register Algemeen Practicus: voor de gehele cursus: 64 punten.

Stichting ADAP: 58 punten voor ergotherapeuten en logopedisten.)

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 64 kwaliteitsuren

Cursusleiding:
Harry Crombag, (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Peter Caelen (inhoudsdeskundige o.g.v. ervaringsordening)
Bianca Gurian (gedragsdeskundige) Lilian Purnot (praktisch pedagogisch gezinsbegeleidster)
Marjo Roumans (gedragsdeskundige)
Mea Verhoef (logopediste)


Certificaat:
De deelnemers ontvangen na het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100 %) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 1050,-

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 augustus 2019 met vermelding van naam, voorletters van de inschrijver en OMG 2019 op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 6 september 2019 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K..

Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

Algemene Voorwaarden

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Stichting S.B.O.K.

Op de door de Stichting S.B.O.K. georganiseerde activiteiten zijn de navolgende inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • alle inschrijvingen en annuleringen dienen schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de Stichting S.B.O.K.,
 • inschrijving en plaatsing voor activiteiten geschiedt op volgorde van ontvangst van het voorschot,
 • deelnemers ontvangen een bevestiging van de inschrijving,
 • degenen die niet geplaatst kunnen worden, ontvangen hierover per omgaande bericht, het voorschot wordt onmiddellijk gerestitueerd,
 • na ontvangst van de ontvangstbevestiging van de inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd om deelname kosteloos te annuleren.
 • bij annulering door de deelnemer tot twee maanden voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, zijn geen andere kosten dan het voorschot verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen twee maanden tot een maand voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 50% van het cursusgeld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer in de periode tussen een maand tot een week voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 75% van het cursus-geld verschuldigd,
 • bij annulering door de deelnemer een week of minder voor aanvang van de cursus waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is het volledige cursusgeld verschuldigd;
 • voor alle hiervoor genoemde termijnen is de datum van ontvangst op het secretariaat van de Stichting S.B.O.K. bepalend.
 • Stichting S.B.O.K. is gerechtigd de cursus te annuleren dan wel uit te stellen indien er minder aanmeldingen zijn dan aangegeven bij het minimaal aantal deelnemers van de betreffende cursus. 
 • Alle informatie die de cursist verstrekt wordt door de Stichting S.B.O.K. en medewerkers vertrouwelijk behandeld.
 • Beeldmateriaal voor praktijkopdrachten alsmede verslagen worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de betreffende cursus.
 • Het is op geen enkele wijze toegestaan om tijdens de lessen foto’s, spraak of video-opnames te maken van het lesmateriaal of van de docent.
 • Inhalen: Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen. De Stichting S.B.O.K. biedt de mogelijkheid om deze dagdelen in te halen bij de eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit weer wordt georganiseerd. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk of per e-mail (post@stichtingsbok.com) bij de Stichting S.B.O.K. te worden gedaan. Voor het inhalen wordt € 60,- per cursusdag in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd bij de bevestigingsbrief van de scholingsactiviteit waarbij de lesdag(en) worden ingehaald.

 

Klachtenprocedure


De Stichting S.B.O.K. streeft ernaar de cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus.

U kunt een eventuele klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan de Stichting S.B.O.K. kenbaar maken via het secretariaat, telefoonnummer: 045-5644844, per e-mail: post@stichtingsbok.com, met in de e-mail vermeld:


• Uw naam, adres en telefoonnummer.
• De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
• Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst. Indien wij langer de tijd nodig hebben, geven wij u een indicatie op welke termijn wij u uitsluitsel kunnen geven.

Klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, de heer J. Gilbert, e-mail: johngilbert@live.nl of telnr: 06-14742460 waarbij het oordeel van de onafhankelijke derde bindend is voor de Stichting S.B.O.K.
 

Privacy policy

Algemeen
Stichting SBOK behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wanneer u deze website heeft bezocht en/of gegevens op deze website heeft ingevuld, zal Stichting SBOK de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om met u in contact te treden. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Uitvoeringswet AVG stelt.

Bezoek website
Stichting SBOK gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan Stichting SBOK. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Gebruik gegevens
De gegevens die u heeft ingevuld, gebruiken wij om te reageren op uw vraag of verzoek. In dit geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens aan derden worden verstrekt.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Stichting SBOK verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Links
Op de website van Stichting SBOK staan links naar websites van andere organisaties. Stichting SBOK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Stichting SBOK is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Bezoekersstatistieken
Als u de website van Stichting SBOK bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Stichting SBOK is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek. Stichting SBOK maakt gebruik van software om bezoekersinformatie te meten en te analyseren.

Gebruik van Cookies
De website van Stichting SBOK maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting SBOK gebruikt de volgende cookies:

PHPSSSID
Deze cookie zorgt ervoor dat de webserver weet welke sessie bij welke gebruiker hoort en is noodzakelijk voor de werking van de website.

_ga
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gat
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

_gid
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Heeft u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina.

Wijziging Privacy Policy
Stichting SBOK behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. De Privacy Policy is online beschikbaar voor inzage.
 

Privacystatement

U kunt het privacystatement van de stichting S.B.O.K. vinden op de pagina "wie zijn wij".

VOBZ

VOBZ staat voor de vereniging “Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen”. Deze vereniging is opgericht in 1976 en is ontstaan op initiatief van Joop Bartholomeus en zijn toenmalig docententeam. De officiële statuten stammen uit 1998. De vereniging heeft 259 leden en 16 ereleden.

Het bestuur bestaat uit; Harry Crombag, voorzitter, Marlou Essink, vice voorzitter, Monique van Beneden, secretaris, Agnes Poot, penningmeester, Lotje Maassen, bestuurslid en Diana Wulms, bestuurslid, allen kinderfysiotherapeuten.
Er wordt jaarlijks een ledenvergadering gehouden op de dag van de studiedag. 

Lid worden van de VOBZ
Als men de volledige cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar gevolgd heeft (FOK cursus) of als men de opleiding Kinderfysiotherapie met goed gevolg heeft afgesloten kan men lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap kost € 25,00 per jaar. Het bestuur wordt hierdoor in staat gesteld om voor de leden jaarlijks een studiedag te organiseren.

Aanmelden lidmaatschap:

Indien u lid wilt worden van de VOBZ kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@vobz.nl

 
Studiedag VOBZ

Jaarlijks wordt er een studiedag georganiseerd, voor leden en introducés. Deze dag heeft meestal dezelfde opzet; één dagdeel is plenair met (vaak theoretische) lezingen en één dagdeel bestaat uit interactieve workshops. De onderwerpen van deze dag hebben allen betrekking op het jonge kind met mogelijke dysfuncties en/of pathologieën en houden uiteraard rekening met de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De laatste jaren is er veel animo voor het symposium en heeft de VOBZ herhalingsdagen georganiseerd. Echter het bestuur zoekt momenteel naar een passende oplossing waarbij er meer geïnteresseerden op dezelfde dag kunnen deelnemen. Er wordt ook altijd een ruime lunchpauze ingepland, zodat alle alumni leden van de FOK cursus en/of opleiding Kinderfysiotherapie gezellig kunnen bijpraten met elkaar! 

 

VOBZ-Studiedag 2019

Thema: ‘Executieve functies’ De basis voor een goede zelfregulatie

Programma VOBZ-studiedag woensdag 18 december 2019

09.00 - 09.30 uur
Ontvangst en koffie / thee

09.30 - 09.40 uur
Opening door Mw. Marlou Essink / Dhr. Harry Crombag.

09.40 - 10.25 uur
Ontwikkeling van executieve functies in relatie tot de algehele hersenontwikkeling
Dhr. dr. Lex Wijnroks

10.25 - 11.10 uur
Speels Brein; spelen en neurocognitieve ontwikkeling
Mw. Marleen van der Wees

11.10 - 11.40 uur
Koffie / thee pauze

11.40 - 12.25 uur
Kinderen met een moeilijke start: ontwikkeling van kinderen en functioneren van ouders.
Mw. dr. Renske Schappin.


12.30 - 13.00 uur
Algemene Ledenvergadering

13.00 - 14.00 uur
Lunch

14.00 - 14.45 uur
Workshop 1:
SpeelsBrein praktisch toegepast
Mw. Marleen van der Wees

14.55 - 15.45 uur
Workshop 2:
Problemen in executieve functies bij kinderen met een moeilijke start: casuïstiek
Mw. dr. Renske Schappin

15.45 - 16.15 uur
Koffie / thee pauze

16.15 - 17.00 uur
Workshop 3:
Peuter Plus! en Kleuter Extra
Dhr. dr. Lex Wijnroks

Vanaf 17.00 uur
Afsluitende borrel

De mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan een gezamenlijk 3-gangen-diner bij de Weijer, tegen een gereduceerd tarief van € 25,00 per persoon exclusief drank.

Datum:
Woensdag 18 december 2019.

Plaats:
De Weijer, De Raetsingel 1, 5831 KC te Boxmeer.

Onderwerp:
Executieve functies, de basis voor een goede zelfregulatie

Voorzitter:
Mw. Marlou Essink, kinderfysiotherapeut Radboud UMC en bestuurslid VOBZ.
Dhr. Harry Crombag, voormalig kinderfysiotherapeut, voorzitter VOBZ.

Sprekers:
Dr. Lex Wijnroks, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Ontwikkelingspsycholoog en
gespecialiseerd in de ontwikkelingsneuropsychologie. Doet onderzoek naar de ontwikkeling en
stimulering van executieve functies.

Mw. Marleen van der Wees, Klinisch Neuropsycholoog, Libra revalidatie & Audiologie, locatie Tilburg.

Mw. dr. Renske Schappin, onderzoeker pediatrische psychologie/epidemioloog, WKZ Utrecht. Ze doet
wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van chronisch zieke kinderen.

Doel en inhoud studiedag:
In deze studiedag zal uitgebreid ingegaan worden op het begrip executieve functies en hoe deze in relatie staan tot de algehele hersenontwikkeling.
Welke invloed heeft spelen en motoriek op de ontwikkeling van executieve functies.
Hoe kunnen we adequaat en vroegtijdig leemtes ontdekken in de ontwikkeling van executieve functies en hoe kunnen we middels kinderfysiotherapie een bijdrage leveren aan het optimaliseren van deze functies.
Hoe draag je het begrip executieve functies over aan ouders en hoe kun je deze door middel van eenvoudige spelletjes en motorische opdrachten betrekken bij de kinderfysiotherapeutische doelstellingen.
Wat zijn de specifieke problemen in het executief functioneren van kinderen met medische aandoeningen en hoe beïnvloedt dit de interactie tussen ouder en kind.

Doelgroep:
Deze studiedag is toegankelijk voor alle VOBZ-leden. Aan de studiedag kunnen maximaal 120 personen deelnemen. Introducés zijn welkom, maar gezien het gelimiteerde aantal deelnemers, kunnen zij alleen participeren indien er na 6 weken (zie voor verdere informatie onder inschrijving en plaatsing) nog plaatsen over zijn.

Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd voor het register Kinderfysiotherapie bij het Centrale Kwaliteit Register van het KNGF en bij het Keurmerk Fysiotherapie. Het aantal toegekende punten zal waarschijnlijk 5 bedragen. Aan het begin en einde van de studiedag is er een aan- en afmeldprocedure.

Kosten:
De kosten voor deze VOBZ-studiedag 2019, inclusief lunch en digitale syllabus bedragen voor VOBZ-leden € 60,- per persoon en voor introducés € 140,- (inclusief lunch en digitale syllabus) te betalen middels automatische incasso.
Kosten aansluitend diner, exclusief drank, € 25,00 per persoon.

Inschrijving en plaatsing VOBZ-leden:
Inschrijven kan tot uiterlijk 23 november 2019.
Inschrijven kan alleen schriftelijk door middel van het opsturen van een volledig ingevuld en getekend inschrijfformulier met incassomachtiging naar het secretariaat van de Vereniging VOBZ, per post of in gescand per email naar: secretariaat@vobz.nl. Plaatsing voor de studiedag geschiedt op volgorde van aanmelding.

Bij aankondiging van de studiedag krijgen leden de tijd om, met voorrang en in volgorde van binnenkomst, in te schrijven. Deze voorkeursinschrijving voor leden eindigt op 23 november 2019
Vanaf 24 november 2019 worden leden en introducés in volgorde van binnenkomst geplaatst.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 29 november 2019.

Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

De deelnemers krijgen per email een bevestiging van deelname toegezonden. Middels de verstrekte automatische incasso worden de kosten voor deelname omstreeks 10 december 2019 van de desbetreffende bankrekening van de deelnemer afgeschreven. Deze afschrijving geldt als bevestiging van plaatsing voor de studiedag.
VOBZ-leden die zich op de dag zelf melden, zonder bevestiging per email en zonder dat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van de VOBZ, kunnen helaas niet toegelaten worden.

Inschrijving en plaatsing introducés:
De inschrijfkosten van introducés bedragen € 140,- per persoon. Inschrijven kan eveneens tot uiterlijk 29 november 2019 door het opsturen van een volledig ingevuld en getekend inschrijfformulier voor introducés incl. incassomachtiging naar het secretariaat van de Vereniging VOBZ per post of in gescand per email naar: secretariaat@vobz.nl.

Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

Plaatsing van introducés geschiedt alleen indien, na 23 november, het maximale aantal deelnemers met VOBZ- leden niet wordt behaald.
Plaatsing voor de studiedag geschiedt op volgorde van aanmelding. Introducés worden daarom expliciet verzocht hun e-mailadres op te geven.
Middels de verstrekte automatische incasso worden de kosten van deelname omstreeks 10 december 2019 van de desbetreffende bankrekening van de deelnemer afgeschreven. Deze afschrijving geldt als bevestiging van plaatsing voor de studiedag.

Annulering:
Bij annulering na 29 november 2019 wordt geen (inschrijf-)geld gerestitueerd. Mocht u na aanmelding en plaatsing onverwacht toch niet kunnen deelnemen aan de studiedag, laat u dit dan s.v.p. tijdig per email weten aan het secretariaat van de VOBZ secretariaat@vobz.nl. Wij kunnen dan alsnog iemand van de eventuele wachtlijst plaatsen.

Literatuur:
De literatuurverwijzingen staan in de uitnodiging vermeld. De digitale syllabus zal 5 dagen voorafgaand aan de studiedag middels een inlogcode en wachtwoord via de e-mail worden aangeboden. Deze syllabus zal ook hand-outs van de diverse presentaties bevatten. Er wordt op de studiedag geen papieren syllabus uitgereikt.

Locatie / Bereikbaarheid:
De Weijer, De Raetsingel 1 te Boxmeer, is zowel per auto als met openbaar vervoer te bereiken. Zie hiervoor de bijgevoegde routebeschrijving.

Tijdens de studiedag bent u telefonisch bereikbaar via de receptie van De Weijer: 0485-574919.
Voor verdere informatie en routebeschrijving: http://www.deweijer.nl

Voor de actuele verkeerssituatie op de studiedag zelf zie ook www.vanAnaarBeter.nl

Met de auto:
Parkeren:
Pal voor de deur biedt het Weijerplein iedereen gratis parkeergelegenheid.
Let wel op de blauwe zones, want dan geldt de parkeerschijf.

Met het openbaar vervoer:
Met de trein:
U reist naar station Boxmeer. Dit station ligt op tien minuten loopafstand van De Weijer te Boxmeer.

Interne taxi:
Mocht 10 minuten lopen een probleem voor u zijn, dan kan er voor een interne taxi gezorgd worden.
U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

 

 

Contactgegevens:

Vereniging VOBZ
T.a.v. secretariaat
Julianastraat 33
6441 BS Brunssum
Email: secretariaat@vobz.nl